Revenue to launch AI to scrutinise taxes

กรมสรรพากรในประเทศไทยกำลังทดสอบการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อกลั่นกรองการชำระภาษีและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี แผนกกำลังใช้แซนด์บ็อกซ์เพื่อทดสอบ AI ซึ่งสามารถวิเคราะห์กิจกรรมโซเชียลมีเดียเพื่อตรวจสอบกิจกรรมการซื้อขายที่ควรเก็บภาษี แผนกยังมีระบบ e-tax ซึ่งรวมถึง e-filing, แพลตฟอร์ม My Tax Account, ช่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์, และช่องใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เสียภาษีใช้บริการมากขึ้นโดยเฉพาะรายย่อยและรายกลาง- วิสาหกิจขนาด. ระบบ e-tax ได้ลดระยะเวลาในการดำเนินการขอคืนภาษีจากหนึ่งเดือนเป็นเจ็ดวัน นอกจากนี้ แผนกยังตรวจสอบข้อมูลบนโซเชียลมีเดียและรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ เพื่อกำหนดการชำระภาษี กฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินต้องจัดทำข้อมูลบัญชีเงินฝากที่มีเงินฝากมากกว่า 3,000 รายการต่อปี หรือบัญชีเงินฝากที่มีเงินฝากมากกว่า 400 รายการต่อปี มูลค่ารวมมากกว่า 2 ล้านบาท แก่กรมฯ

The Revenue Department in Thailand is testing the use of artificial intelligence (AI) to scrutinize tax payments and prevent tax evasion. The department is using a sandbox to test the AI, which can analyze social media activity to check for trading activities that should be taxed. The department also offers an e-tax system that includes e-filing, My Tax Account platform, e-withholding tax channel, and e-tax invoice and e-receipt channels to encourage more taxpayers to use the service, especially small and medium-sized enterprises. The e-tax system has shortened tax return processing time from one month to seven days. The department also checks information on social media and gathers data from websites, such as e-commerce sites, to determine tax payments. Financial institutions are required by law to provide the department with information on deposit accounts with more than 3,000 deposits per year or deposit accounts with more than 400 deposits per year and a total value of more than 2 million baht.

สรรพากรเปิดตัว AI กลั่นกรองภาษี

กรมสรรพากรกำลังใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตรวจสอบการชำระภาษี ทำให้ตรวจสอบได้ลึกขึ้นและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี ลวรณ แสงสนิท อธิบดีกล่าว เขากล่าวว่าแผนกกำลังทดสอบการใช้ AI ในแซนด์บ็อกซ์เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภาษี นายลาวารอนกล่าวว่า เนื่องจากโซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารส่วนบุคคลและการค้า AI สามารถตรวจสอบสิ่งที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียโพสต์บนเครือข่ายเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายของพวกเขา กรมเสนอระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกของผู้เสียภาษี

ระบบประกอบด้วยช่องทาง e-filing สำหรับแบบฟอร์มภาษี, แพลตฟอร์ม My Tax Account เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถดูข้อมูลภาษีของตน, ช่องทางการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์, รวมถึงช่องทางใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรมกำลังปรับปรุงระบบ e-tax อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้ผู้เสียภาษีใช้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เขากล่าวว่าระบบ e-tax ทำให้กระบวนการขอคืนภาษีสั้นลงจากประมาณหนึ่งเดือนเป็นเจ็ดวัน

แหล่งข่าวของแผนกที่ขอไม่เปิดเผยตัวตนกล่าวว่า แผนกสุ่มตรวจสอบข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook ที่ผู้ใช้แสดงหลักฐานการโอนเงิน หรือสตรีมสดของร้านค้าที่โปรโมตผลิตภัณฑ์ เป้าหมายคือการวิเคราะห์ว่าพวกเขาจ่ายภาษีจากรายได้หรือไม่ แหล่งข่าวกล่าว แผนกยังรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการชำระภาษี แผนกวิเคราะห์รายได้ของผู้เสียภาษีตามข้อมูลที่สถาบันการเงินส่งมาให้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินต้องจัดทำข้อมูลบัญชีเงินฝากที่มีเงินฝากมากกว่า 3,000 รายการต่อปี หรือบัญชีเงินฝากที่มีเงินฝากมากกว่า 400 รายการต่อปี มูลค่ารวมมากกว่า 2 ล้านบาท แก่กรมฯ

Bangkok Post

View Original