Bangkok joins with Edsy to apply AI in teaching English

กทม.จับมือ Edsy นำ AI ไปใช้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน เริ่มจาก 6 โรงเรียนนำร่อง เสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีให้นักเรียน

Bangkok joins with Edsy to apply AI in teaching English to 6 pilot schools to enhance technological English-speaking skills for students.

กทม.จับมือ Edsy นำ AI ไปใช้เสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมสรุปผลโครงการนำร่อง “ประเมินและพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” ของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และทดลองใช้เครื่องมือ Edsy Al Speaking Coach โดยมีนายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนกรุงเทพมหานคร (Chief. Sustainability Officer : CSO) นายพริษฐ์ เที่ยงธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร Edsy และผู้บริหาร Edsy ร่วมกิจกรรม ณ TK Park อุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน

“ทักษะภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จําเป็นในโลกยุคใหม่ที่มีการเชื่อมโยงอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน.. ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับความสามารถในการสื่อสาร ไม่ใช่เรียนเพื่อไปสอบอย่างเดียว” นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เคยกล่าวไว้ จนนำไปสู่การพัฒนาโครงการ “ประเมินและพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” ของ Edsy 

สำหรับโครงการ “ประเมินและพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” เป็นความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ Edsy สตาร์ทอัพเทคโนโลยีด้านการศึกษา ผู้พัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สําหรับประเมินและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และกองทุนกระทรวงอุดมศึกษาฯ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ภายใต้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) จังหวัดระยอง

Edsy ร่วมกับ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กําหนดจัดกิจกรรม Edsy x กทม. จุดประกายความสามารถนักเรียน 6 โรงเรียนนําร่อง พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วย ” Edsy Al Speaking Coach” ภายใต้การสรุปโครงการนําร่อง “ประเมินและพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โรงเรียนวัดภาษี โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนวัดสุวรรณ และโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร นอกจากนี้ สถาบันในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนเอกชนและรัฐบาลกว่า 70 แห่งทั่วประเทศร่วมโครงการ

ทั้งนี้ Edsy เป็นสตาร์ทอัพการศึกษาที่ต้องการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงความรู้และโอกาสต่างๆ ในโลกนี้ ด้วยการพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรียกว่า Edsy Al Speakins Coach ภายใต้โจทย์คือ : การเรียนภาษาอังกฤษต้องพูด แต่จะทําอย่างไรให้นักเรียนทุกคนได้พูดและได้รับฟีดแบคทันที เพื่อไปพัฒนาต่อในสถานการณ์ที่ขาดครู ขาด Native Speakers ดังนั้น Edsy Al Coach สามารถเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ ด้วยการทําหน้าที่เหมือนครูผู้ช่วย คอยให้ฟีดแบคนักเรียนทันทีเป็นรายคน โดยนักเรียนยังเรียนเนื้อหาตามแผนการสอนของโรงเรียนตามหลักสูตรที่คุ้นเคย แต่เปลี่ยนวิธีการฟีดแบคเป็น Al แทน 

การใช้งาน AI จะถามคําถาม เช่น “Tell me about your dream job.” และนักเรียนจะต้องตอบด้วยการพูดเป็นประโยค จากนั้น AI จะช่วยแก้ไขประโยคที่น้องตอบให้สมบูรณ์และเป็นธรรมชาติมากขึ้น พร้อมการสอนการออกเสียง ข้อดี คือ ไม่ต้องรอคุณครูหรือเพื่อนทั้งห้องตอบพร้อมกัน ทุกคนสามารถฝึกด้วยสปีดของตัวเองได้ทุกที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยประเมินและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนไปแล้วกว่า 10,000 คน โดยโครงการนําร่อง 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการระหว่างเดือนธ.ค. 66 – ม.ค.67 ซึ่งจากกรณีในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ฝึกตามบทเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีพัฒนาการทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ด้าน (Fluency, Accuracy, Pronunciation) โดยได้คะแนนเฉลี่ย สูงขึ้นถึง 6% เมื่อเปรี่ยบเทียบ Pre/Post-test

กิจกรรม ประกอบด้วย การกล่าวเปิดโครงการ โดย นายพริษฐ์ เที่ยงธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร Edsy การเสวนาอภิปรายโอกาสในการยกระดับ English Proficiency ของนักเรียนกทม. ด้วยการใช้ Edsy A Speaking Coach ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การสรุปผลลัพธ์โครงการนําร่องของ 6 โรงเรียนนําร่อง การมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักเรียนและครูจาก 6 โรงเรียนนําร่องและผู้บริหารสถานศึกษา 

view original *