Chula MOOC Launches Free Online Course on Generative AI and Chat GPT, Offers Certificates to Successful Participants.

Chula MOOC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ด้าน Generative AI และ Chat GPT ให้กับบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเรียนฟรี โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเป็นผู้สอน ผู้เรียนจะได้รับใบ certificate จาก Chula MOOC เมื่อเรียนสำเร็จทุกคน

Chula MOOC, offered by Chulalongkorn University, provides free registration for open online courses on Generative AI and Chat GPT. Taught by numerous experienced instructors, successful completion of the course earns students a certificate from Chula MOOC.

Chula MOOC เปิดคอร์สออนไลน์ Generative AI และ Chat GPT เรียนฟรี มีใบ certificate ให้ผู้เรียนสำเร็จทุกคน

Chula MOOC Snap คือ คอร์สออนไลน์ที่พัฒนาจากการบันทึกการบรรยายในหัวข้ออินเทรนด์ที่น่าสนใจและไม่ควรพลาด โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ที่ทันเหตุการณ์มาสู่ผู้เรียนอย่างทันกาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ซึ่งถ่ายทอดให้เข้าใจเทคโนโลยีหรือความรู้นั้น ๆ ให้รู้ลึก รู้จริง รวมถึงสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบ และ แบบทดสอบเพื่อทบทวน/วัดประเมินความรู้ในลักษณะของคอร์สออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย

แต่ละคอร์สจะประกอบด้วย คลิปวิดีโอเนื้อหาความยาวประมาณ 1 ชั่วโมง เอกสารประกอบการเรียนรู้ เช่น ภาพวาดสรุปการบรรยาย และแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลด Certificate จากระบบได้ทันที

สำหรับรายชื่อวิชาที่เปิดคอร์สที่เปิดสอนทั้งหมดจะมี 11 วิชา ดังนี้ :

1. Generative AI และ Chat GPT ทำงานอย่างไร

จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ChatGPT ว่ามีที่มาอย่างไร มีความสามารถทำอะไรได้บ้าง มีข้อจำกัดอะไรบ้าง และข้อควรระวังในการนำ ChatGPT ไปใช้งาน

2. ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน)

เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT เป็นตัวช่วยในการเขียนงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหัวข้องานวิจัย ขอบเขตงานวิจัย การช่วยทำแบบสอบถาม การหาแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงบทบาทของ ChatGPT ในเชิงจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบว่า ChatGPT สามารถเป็นตัวช่วยทำวิจัยได้จริงหรือไม่

3. แท็กติกการสอนในยุคคิดอะไรไม่ออกบอก ChatGPT

จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT เป็นตัวช่วยในการสอน เพื่อให้ผู้สอนสามารถนำ ChatGPT ไปเป็นตัวช่วย ในเรื่องการหาข้อมูล การสร้างไอเดีย ช่วยสรุปวรรณกรรม บทความ งานวิจัย ข้อมูลพื้นฐาน การตั้งคำถาม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และสิ่งสำคัญในการนำ ChatGPT ไปใช้ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีเสียก่อน จะเป็นอย่างไรนะ เมื่อเจ้า ChatGPT เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนยุคนี้

4. ChatGPT กับเศรษฐกิจยุคใหม่ เหนื่อยน้อยลง แต่ได้ผลมากขึ้น

จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้ ChatGPT ช่วยเพิ่ม Productivity ได้จริงหรือ ใช้เวลาลดลง ผลผลิตเพิ่ม และ New Disruptive Technology คนทำงานจะต้องปรับตัวอย่างไร ต้องมีความรู้พื้นฐานหรือไม่ ต้องศึกษาและสะสมประสบการณ์เพิ่มเติม หรือต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ

5. เขียนโค้ดคู่กับ AI เสร็จไว + ไม่ตกเทรนด์

จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การเขียนโค้ดแบบ AI Pair Programming ฟีเจอร์ช่วยเขียนโค้ดล้ำ ๆ จากความสามารถของ AI สาธิตการเขียนโค้ดภาษา Python คู่กับ AI แนะนำการสมัครและใช้ GitHub Copilot สำหรับคณาจารย์และนิสิต นักศึกษา แนะนำเครื่องมือทางเลือกอื่น ๆ เช่น Google Bard AI และ AWS Code Whisperer และข้อความระวังในการใช้บริการ AI Pair Programming และต่อไปนี้การเขียนโค้ดจะสะดวกมากขึ้นแล้ว

6. เย่! ไม่ต้องเรียน Python แล้ว (หรือเปล่านะ) มี ChatGPT แล้วนี่นา

จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การนำ Chat GPT มาช่วยในการเขียนโปรแกรม โดยจะกล่าวถึง ข้อดี และข้อเสีย ของการใช้ AI ในการเขียนโค้ด กระบวนการทำงานร่วมกับ AI และศักยภาพในการทำงานของ AI

7. ChatGPT ถอยไป มาปล่อยพลัง AI ด้วย MICROSOFT x GPT4

จะเป็นการนำเสนอการพัฒนาฟีเจอร์ของ Microsoft ที่ได้อัปเกรด Bing โฉมใหม่ในรูปแบบแชตบอตอัจฉริยะ ถามอะไรตอบได้! รวมถึงวิธีการเข้าใช้งาน Bing รู้จักคุณลักษณะของ Bing ว่าเหมาะสำหรับเป็นตัวช่วยในการปกป้องข้อมูล ป้องกันข้อมูลไม่ให้ถูกนำมาเทรน AI และข้อกำหนดสำคัญ ๆ ของ Bing ว่ามีอะไรบ้าง

8. การสอนในยุค AI จะเกิดอะไรขึ้น เมื่ออาจารย์ใช้ออกข้อสอบและเด็กใช้ทำข้อสอบ

จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้งาน ข้อดีและข้อเสีย โดยผู้สอนจะต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานให้เหมาะสมว่าต้องการจะออกข้อสอบเพื่อทดสอบหรือวัดอะไรจากนิสิต และสำหรับนิสิตเองควรจะต้องรู้ว่า ถามอย่างไรจึงจะได้คำตอบที่ชัดเจน ตรงประเด็นมากที่สุด

9. Visual Storytelling With Ai

จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ AI เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการสังเกต วิเคราะห์ ทำความเข้าใจ เรียนรู้ และประเมิน ได้อย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของคนและ AI ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

10. ประเด็นจริยธรรมของ ChatGPT ที่ควรใส่ใจ

จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการนำ ChatGPT มาใช้งานเพื่อหาข้อมูลการอ้างอิงจากแหล่งต่าง ๆ ประเด็นด้านจริยธรรมจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงประเด็นเรื่องผลกระทบของการใช้ ChatGPT เพื่อทำหน้าที่บางอย่างแทนมนุษย์ต่อการพัฒนาทักษะของมนุษย์

11. การเงินกับ AI สองเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน

จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการนำ AI มาช่วยในการพิจารณางานด้านการเงิน เช่น ประเมินความเสี่ยงทางการเงิน ตรวจจับการฟอกเงิน ปล่อยเงินกู้ วิเคราะห์ตลาดการเงิน สรุปงบการเงินหรือการลงทุน เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าไปเรียน สามารถสมัครสมาชิก เข้าล็อกอิน จากนั้นกดตรง Free enroll  แล้วเลือกวิชาที่อยากลงทะเบียนเรียนได้เลยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้ที่ Chula Mooc

view original*