China releases 3-year action plan on artificial intelligence

จีนได้เปิดเผยแผนปฏิบัติการระยะเวลา 3 ปี เพื่อ “เสริมสร้างมาตรฐาน” ในเทคโนโลยีเกิดใหม่ รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตามรายงานของ Anadolu Agency

China has released a three-year action plan to “strengthen standards” in emerging technologies, including artificial intelligence (AI), according to Anadolu Agency.

จีนเผยแผนปฏิบัติการ 3 ปี ด้านปัญญาประดิษฐ์

จีนได้เปิดเผยแผนปฏิบัติการระยะเวลา 3 ปี เพื่อ “เสริมสร้างมาตรฐาน” ในเทคโนโลยีเกิดใหม่ รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตามรายงานของ Anadolu Agency

ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการ แผนดังกล่าวได้รับการร่วมกันออกโดยคณะกรรมการกิจการไซเบอร์สเปซกลาง หน่วยงานบริหารรัฐเพื่อการควบคุมตลาด และกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันพุธ

ภายใต้แผนดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญและสถาบันต่างๆ ของจีนจะดำเนินการกระบวนการกำหนดมาตรฐานในด้านต่าง ๆ รวมถึง generative AI, blockchain, cloud computing, quantum information, brain-computer interfaces, next-generation internet และ metaverse

กระบวนการมาตรฐานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ “ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น และเพิ่มอิทธิพลระหว่างประเทศ”

กล่าวว่าการไหลเวียนของข้อมูลผ่านระบบถือเป็น “ส่วนสำคัญของระบบมาตรฐานแห่งชาติ และทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูง”

หลังจากปี 2027 ตามแผนดังกล่าว “บทบาทของมาตรฐานในการชี้นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควรได้รับการตระหนักอย่างเต็มที่ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการมีส่วนร่วมและอิทธิพลของจีนในมาตรฐานสากล”

view original *