เตรียมพร้อมก่อนเรียน

เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนหลักสูตรนี้

  • โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามีมากกว่าหนึ่งเครื่องก็ให้เตรียมมาด้วย)
  • Notebook หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
  • บัญชี gmail