eLearning & Coaching

จากสถานการณ์โควิดในปีเศษที่ผ่านมา ทำให้ผมมาพัฒนาเวิร์กช็อปรูปแบบใหม่ โดยอาศัยการ eLearning & โค้ชชิ่งออนไลน์แบบลงมือทำจริง เนื่องจากเทคนิคนี้ จะฟังคอนเซปต์อย่างเดียวไม่ได้ เพราะมันมีรายละเอียด และโจทย์การเก็บข้อมูลแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ดังนั้นการโค้ชชิ่งรายบุคคลจึงเป็นตัวเลือกที่ผมเอามาใช้ในการสอนเทคนิคนี้

รูปแบบในการโค้ชชิ่ง

  • การโค้ชชิ่งจะเป็นการส่งการบ้านไปกลับโดยใช้อีเมล์ ผมจะส่งการบ้านไปให้กับผู้ฝึกทุกท่านทางอีเมล์ โดยจะมีรายละเอียดการบ้านในแต่ละชุด ให้ผู้ฝึกทุกท่านอ่านรายละเอียดและทำงานตามที่กำหนดให้ จากนั้นก็ส่งอีเมล์กลับมาที่ผม ถ้าทำได้ถูกต้องก็ถือว่าผ่าน แต่ถ้ายังมีจุดไหนยังผิดอยู่ ผมจะบอกจุดที่ต้องปรับแก้ไข แล้วให้ผู้ฝึกทำมาใหม่ตรงจุดนั้นแล้วส่งงานกลับมาตรวจอีกครั้ง
  • การทำการบ้านนั้นผมอยากให้ผู้ฝึกทำกับข้อมูลจริงเลย ข้อมูลตรงส่วนไหนที่ไม่อยากเปิดเผย สามารถทำเบลอตรงส่วนนั้นเอาไว้ได้ ผมแค่อยากจะตรวจดูหลักในการจัดข้อมูลเท่านั้นว่าถูกต้องตามแนวคิดเทคนิคหรือเปล่า
  • เมื่อผู้ฝึกส่งงานมาแล้ว ผมจะส่งการบ้านถัดไปให้อีกหนึ่งชุด โดยให้ผู้ฝึกค่อยๆทำทีละชุด ไม่ต้องเร่ง
  • ผมจะตรวจงานเป็นรอบ โดยปกติแล้วจะตรวจตอนเช้า ใครที่ส่งการบ้านเกิน 10:00 ของแต่วัน จะถือว่าหลุดรอบ ผมจะตรวจอีกทีในรอบถัดไป
  • โดยปกติแล้วผมจะตรวจงานทุกวัน เว้นเสียแต่บางวันติดภารกิจ จัดเวิร์กช็อป ป่วย หรืออยู่ระหว่างเดินทาง ผมอาจจะไม่สามารถตรวจงานทุกวัน ดังนั้นใครที่ส่งการบ้านแล้ว ไม่จำเป็นต้องแจ้งทางไลน์เพิ่มเติมอีก เว้นเสียงแต่ว่าไม่ได้ตอบกลับหลายวันจนผิดปกติ สามารถอีเมล์สอบถาม เพราะอีเมล์อาจจะตกหล่น หรือส่งไม่ถึง